VNT2020-1

Versenyképesség-növelő támogatás

Célja, hogy a Covid-19-járvány következtében visszaesett, a gazdaság számára szükséges beruházásokat ösztönözze a közép- és nagyvállalatok körében. A pályázaton a Pályázó olyan beruházás megvalósításához nyújthat be pályázatot, amelynek megvalósításához szükséges forrás mértéke eléri a nettó 150.000 eurót.

Támogató: Külgazdasági és Külügyminisztérium

Lebonyolító: HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt.

 

A támogatás mértéke:

A támogatás mértéke a beruházás megvalósításához szükséges forrás arányában az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) nettó 150.000 euró és nettó 300.000 euró közötti beruházás: a beruházás értékének 30%-a

b) nettó 300.001 euró és nettó 500.000 euró között beruházás: beruházás értékének 40%-a

c) nettó 500.000 euró feletti beruházás: a beruházás értékének 50%-a, de maximum 800.000 EUR

A támogatás 100%-os támogatási előlegként, egyösszegben, forintban kerül utalásra, a támogatói okirat hatályba lépését (a biztosíték –felhatalmazó levelek–HIPA részére történő rendelkezésre bocsátása) követő 60 napon belül a kiadott támogatói okiratban rögzített számlaszámra.

 

A pályázat benyújtása 2020. november 30-ig folyamatos. Támogatói okirat kiadására 2020. december 31. napjáig kerülhet sor

 

Pályázók köre:

A pályázaton az alább felsorolt, a Rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen működő, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, közép-vagy nagyvállalkozás formájában működőgazdasági társaság (a továbbiakban: „Pályázó”) vehet részt.

 

Nem nyújtható versenyképesség-növelő támogatás

a) acélipari tevékenységhez;

b) a hajógyártásban folytatott tevékenységhez;

c) a széniparban folytatott tevékenységhez;

d) a szintetikusszál-ipari tevékenységhez;

e) az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy-vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához;

f) elsődleges mezőgazdasági termeléshez;

h) az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekthez;

i) energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez;

j) kereskedelmi tevékenységhez;

k) koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez;

l) turisztikai tevékenységre irányuló projekthez;

m) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban.

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton részt vehet az, aki 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.)6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus-járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak.

A nehéz helyzetben levő vállalkozás megállapításának kritériumai:

a) olyan társaság esetén, ahol a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetébenkorlátozott, így különösen a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,

b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, így különösen a közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés és egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,

c) olyan vállalkozás, amely ellen a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene hitelezői kérelmére a saját joga alapján ilyen fizetésképtelenségi eljárás indítható,

d) olyan vállalkozás, amely

da) megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, vagy

db) szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik,

e) kis-és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél.

 

A Pályázó a pályázatában

a) nyilatkozik, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak;

b) igazolja, hogy a koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett;

c) nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el;

d) nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére;

e) nyilatkozik, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást.

 

Kötelezettség vállalások:

Nyertes pályázat esetén a Pályázó, mint kedvezményezett a támogató okiratban kötelezettséget vállal, hogy

a) a bázislétszámát a pályázat benyújtásától a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja;

b) 2021. június 30-ig legalább nettó 150.000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon.

 

Elszámolható költségek:

A támogatás terhére a beruházás megkezdését követően felmerült, a beruházás megvalósításához szükséges, tárgyi eszközöknek vagy immateriális javaknak az Sztv. 47-51. §-ában meghatározott beszerzési költségei számolhatóak el.

Amennyiben a beruházás megvalósításához új ingatlan vagy ingatlanrész – beleértve az új irodahelyiséget is – bérlése válik szükségessé azok bérleti díja a kötelezettségvállalási időszak végéig elszámolható.

A földterület, a telek, az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét.

 

Az RG-Net Kft. termékpalettájából az alábbiak beszerzése finanszírozható a VTN2020-1 pályázati forrásból:

Contrall MES termelés irányítási szoftver

A Contrall MES egy integrált termelés irányítási rendszer, mely alapvetően 3 fő modulból áll. A CRM modulban kezelhetőek az ügyfeleket, a megrendeléseik, projektjeik, árajánlataik. Amikor az árajánlat megrendeléssé változik, akkor a CRM modulból egy gombnyomásra átkerül a gyártási és kontrolling modulba. A Contrall MES rendszer alap filozófiája, hogy a kapcsolatfelvételtől, a termék kiszállításáig segítse a felhasználót, miközben az egész folyamatot kielemezhetővé és mérhetővé teszi.

Lejelentő terminálok

A terminálrendszer bevezetésével a kontrolling egyszerűvé és hatékonnyá válik, hiszen pontosan nyomonkövethető, hogy egy termék előállítása mennyi munkaórát vett igénybe, akár tevékenységekre/elemekre bontva is. A rendszer a legtöbb vállalatirányítási vagy kontrolling szoftverrel képes együttműködni. Mivel saját fejlesztésű termékről van szó, a rendszer rugalmasan bővíthető, testre szabható, valamint igény esetén akár vonalkód-olvasóval, 2D vonalkódos rendszerrel is kiegészíthető.

Beléptető – és munkaidőnyilvántartó terminálok

A saját fejlesztésű terminál, proximity olvasóval, érintőkijelzővel, opcionálisan beépíthető kamerával rendelkező terminál, melyet beléptető rendszerként használhatunk a saját fejlesztésű szoftverek segítségével. A munkatársak egy a számukra kiadott egyedi azonosítójú proximity kártya vagy korong segítségével az elhelyezett regisztráló terminálon „blokkolnak” ezzel jelezve a munkavégzés kezdetét, befejezését.

Kézi számítógépek

A telepíthető terminálokon futó lejelentő és adatgyűjtő programok, illetve egyedi célszoftvereink az általunk forgalmazott kézi számítógépeken is futtathatók. Előnyük, hogy leltározásnál, raktárkezelésnél nagyobb szabadságot nyújtanak. A szereldében végzett munka is kiválóan nyomon követhető segítségükkel.

 

Kiegészítő információk:

A pályázati kiírás teljes egészében itt olvasható.

Pályázati adatlap minta.

Támogatói okirat minta.

Elszámolható és nem elszámolható költségekre vonatkozó részletes szabályok.

7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról

 

 

Amennyiben a felhívás felkeltette érdeklődését várjuk szíves megkeresését!